آموزش EXCEL 2013 | درس سوم

با این دوره آموزشی شما قادر با انجام تمام ترفند های این نرم افزار خواهید بود .. Microsoft Office 2013 EXCEL 2013.

 

Next Videos

آموزش EXCEL 2013 | درس اول

آموزش EXCEL 2013 | درس اول

آموزش EXCEL 2013 | درس سوم

آموزش EXCEL 2013 | درس سوم

آموزش EXCEL 2013 | درس دوم

آموزش EXCEL 2013 | درس دوم

آموزش Excel: درس 14 - فریز (Freeze)

آموزش Excel: درس 14 - فریز (Freeze)

آموزش EXCEL 2013 | درس پنجم

آموزش EXCEL 2013 | درس پنجم

آموزش EXCEL جلسه 41

آموزش EXCEL جلسه 41

آموزش Excel درس 7 در صد

آموزش Excel درس 7  در صد

آموزش Excel: درس 4 - Workbook

آموزش Excel: درس 4 - Workbook

آموزش Excel: درس 5 - Autofill

آموزش Excel: درس 5 - Autofill

آموزش EXCEL 2013 | درس هفتم

آموزش EXCEL 2013 | درس هفتم

آموزش EXCEL 2013 | درس دهم

آموزش EXCEL 2013 | درس دهم

آموزش EXCEL 2013 | درس چهاردهم

آموزش EXCEL 2013 | درس چهاردهم

آموزش Excel: درس 28 - اطلاعات پایه از پیوت (Pivot)

آموزش Excel: درس 28 - اطلاعات پایه از پیوت (Pivot)

آموزش Excel: درس 17 - Lookup

آموزش Excel: درس 17 - Lookup

آموزش Excel: درس 18 - رتبه بندی (Rank)

آموزش Excel: درس 18 - رتبه بندی (Rank)

آموزش Excel Function (جلسه چهارم)

آموزش Excel Function (جلسه چهارم)

آموزش EXCEL 2013 | درس چهارم

آموزش EXCEL 2013 | درس چهارم

آموزش EXCEL 2013 | درس سیزدهم

آموزش EXCEL 2013 | درس سیزدهم

آموزش Excel درس 9 نمرات

آموزش Excel درس 9  نمرات

آموزش Excel: درس 7 - کامنت

آموزش Excel: درس 7 - کامنت

آموزش Excel: درس 31 - جدول (Chart)

آموزش Excel: درس 31 - جدول (Chart)

آموزش Excel: درس 16 - اگر (If)

آموزش Excel: درس 16 - اگر (If)

آموزش Excel: درس 25 - تناسب (What-if)

آموزش Excel: درس 25 - تناسب (What-if)

آموزش EXCEL 2013 | درس نهم

آموزش EXCEL 2013 | درس نهم

آموزش EXCEL 2013 | درس پانزدهم

آموزش EXCEL 2013 | درس پانزدهم

آموزش EXCEL 2013 | درس یازدهم

آموزش EXCEL 2013 | درس یازدهم

آموزش Excel 2019 - بخش اول از هشتم : کار با بانکهای اطلاعاتی

آموزش Excel 2019 - بخش اول از هشتم : کار با بانکهای اطلاعاتی

آموزش Excel 2019 - بخش دوم از هشتم : روش کار با کتابهای کاری

آموزش Excel 2019 - بخش دوم از هشتم : روش کار با کتابهای کاری

آموزش Excel: درس 9 - نمرات

آموزش Excel: درس 9 - نمرات

آموزش Excel: درس 8 - در صد

آموزش Excel: درس 8 - در صد

آموزش Excel: درس 27 - ماکرو (Macro)

آموزش Excel: درس 27 - ماکرو (Macro)

آموزش Excel: درس 23 - دسته بندی (Sort)

آموزش Excel: درس 23 - دسته بندی (Sort)

آموزش Excel: درس 21 - امنیت (Security)

آموزش Excel: درس 21 - امنیت (Security)

آموزش Excel: درس 19 - اتفاقی (Random)

آموزش Excel: درس 19 - اتفاقی (Random)

آموزش Excel: درس 29 - تجزیه و تحلیل (Analyze)

آموزش Excel: درس 29 - تجزیه و تحلیل (Analyze)

آموزش Excel: درس 13 - درج (Insert)

آموزش Excel: درس 13 - درج (Insert)

آموزش Excel 2019 - دوره پیشرفته

آموزش Excel 2019 - دوره پیشرفته

آموزش Excel: درس 12 - جدول (Table)

آموزش Excel: درس 12 - جدول (Table)